Domarutbildning

Dressyrdomare indelas i olika kategorier från Lätt A-domare till Internationell domare. Ju högre kategori desto högre behörighet.

Dressyrdomare – indelning och behörighet

Dressyrdomare indelas i följande kategorier:

 • INTERNATIONELLA DOMARE OCH INTERNATIONELLA KANDIDATER
  Dömer alla klasser vid svenska tävlingar. Vid internationella tävlingar enligt FEI:s reglemente.
 • GRAND PRIX-DOMARE
  Dömer alla klasser vid svenska tävlingar.
 • GRAND PRIX-DOMARKANDIDATER
  Dömer alla klasser t.o.m. Intermediaire IB, Intermediaire II.
 • INTERMEDIAIRE I-DOMARE
  Dömer alla klasser t.o.m. Intermediaire I. (ej Intermediaire A och högre klasser)
 • ST GEORGES-DOMARE
  Dömer alla klasser t.o.m. Medelsvår A-nivå.
 • MEDELSVÅR B-DOMARE
  Dömer alla klasser t.o.m. Medelsvår B-nivå.
 • MEDELSVÅR B-DOMARKANDIDATER
  Dömer alla klasser t.o.m. Medelsvår C-nivå, samt Medelsvår B- klasser efter dispensansökan.
 • LÄTT A/MEDELSVÅR C-DOMARE
  Dömer alla klasser t.o.m. Msv C-nivå. Gränsen mellan Medelsvår C och Medelsvår B räknas där galoppombyte i språnget förekommer.
 • DOMARE UNGA HÄSTAR Nytt från 2015!
  Endast domare i domarkategorin ”Domare Unga Hästar” har behörighet att döma unghästbedömning. Dessa domare får döma 5- och 6-åriga hästar/ponnyer.
 • DOMARE DRESSYRRYTTARTEST
  Samtliga domare som genomgått tilläggsutbildning för dressyryttartest

Dispenser

Dispens att döma en kategori högre än domarens behörighet medger, kan i enstaka fall beviljas. Dispens söks hos respektive domarutbildare av tävlingsarrangören. Domarutbildaren meddelar skriftligen tävlingsarrangören, den aktuella domaren och DR att dispens beviljats.

Domarutbildning

Det av Svenska Ridsportförbundet (SvRF) utsedda DOMARRÅDET (DR) ansvarar för domarutbildningen. En DR-medlem skall ingå i eller adjungeras till SvRF:s Dressyrkommitté.

DR skall svara för att:

 • den för ändamålet uppgjorda budgeten hålles
 • utse Domarutbildare
 • kurser och repetitionskurser organiseras för samtliga nationella domarkategorier.
 • utbildningsplaner för respektive domarkategorier följs.
 • årligen anordna en central domarutbildarkonferens.
 • TR II hålles aktuellt och vid behov revideras.
 • minst en medlem ingår i dispensgruppen för dressyr som ger ev. dispenser gällande TR II.
 • de svenska dressyrprogrammen vid behov revideras och/eller förnyas.

DR kan vid behov adjungeras till tävlings- och utbildningssektionernas möten.

Grand Prix-domarutbildningen ombesörjes av en Grand Prix-domarutbildare (GPU), som utses av SvRF i samråd med DR.

GPU är underställd DR och skall svara för att:

 • organisera och leda kurser och repetitionskurser för Grand Prix-domare och Grand Prix-domarkandidater
 • föreslå lämpliga kandidater till internationella kurser och se till att internationella domare och internationella domarkandidater blir kallade till för dem lämplig vidareutbildning
 • genom uppföljande verksamhet övervaka sin domarkategoris verksamhet på fältet
 • ha rollen som svensk ”Supervisor” och därmed behörighet att delta/kalla till domarmöte efter klass oavsett vilken kategori domare som dömt.

Intermediaire I-domarutbildningen och St Georges-domarutbildningen ombesörjes av en central domarutbildare(CDU), som utses av SvRF i samråd med DR.

CDU är närmast underställd DR och skall svara för att:

 • organisera och leda kurser och repetitionskurser för Intermediaire I-domare och Intermediaire I-domarkandidater
 • organisera och leda kurser och repetitionskurser för St Georges-domare och St Georges-domarkandidater.
 • genom uppföljande verksamhet övervaka sina domarkategoriers verksamhet på fältet
 • föreslå lämpliga kandidater till Grand Prix-domarutbildning resp. till Intermediaire I-domarutbildning

Medelsvår B-Domarutbildningen ombesörjes av fyra regionala domarutbildare (RDU), som utses av SvRF i samråd med DR.

RDU är närmast underställd DR och skall svara för att:

 • organisera och leda kurser för Medelsvår B domarkandidater inom sin region
 • organisera och leda repetitionskurser för Medelsvår B-domarna inom sin region
 • genom uppföljande verksamhet övervaka sin domarkategoris verksamhet på fältet
 • föreslå lämpliga kandidater till St Georges domarutbildning

Lätt A/Medelsvår C- Domarutbildningen ombesörjes av Distriktsdomarutbildare (DDU), som utses av SvRF i samråd med DR.

DDU är närmast underställd DR och skall svara för att:

 • organisera och leda utbildningen av Lätt A-domaraspiranter. inom sitt distrikt
 • organisera och leda repetitionskurser för Lätt A-domare inom sitt distrikt
 • genom uppföljande verksamhet övervaka sin domarkategoris verksamhet på fältet
 • föreslå lämpliga kandidater till Msv B-domarutbildning
 • intagning av nya domaraspiranter sker

Kvalifikationskrav

För att bli antagen som Lätt A/Msv C-domaraspirant skall sökande ha:

 1. Dokumenterat god hästkännedom och kunskap i ridlära.
 2. Dokumenterat god riderfarenhet.
 3. Fyllt 25 år.
 4. Tävlat i lägst Msv B dressyr på regional tävling med godkänt resultat (60,00%).

Ansökningsblankett rekvireras från respektive distriktsdomarutbildare eller från www.ridsport.se.

 • För att bli Msv B-domarkandidat skall vederbörande ha varit Lätt A/Msv C- domare i minst två år och under denna tid genom sin verksamhet ha visat sin lämplighet. Msv B domarkandidater utses av DDU.
 • För att bli St Georges domarkandidat skall vederbörande ha varit Msv B-domare i minst två år och under denna tid genom sin verksamhet ha visat sin lämplighet. St Georges domarkandidater utses av RDU.
 • För att bli Intermediaire I-domarkandidat skall vederbörande ha varit St Georges-domare i minst två år och under denna tid genom sin verksamhet ha visat sin lämplighet. Intermediaire I-domarkandidater utses av CDU.
 • För att bli Grand Prix domarkandidat skall vederbörande ha varit Intermediaire I-domare i minst två år och under denna tid genom sin verksamhet ha visat sin lämplighet. Vederbörande skall ha tävlat i lägst Prix S:t Georges/Msv A på nationell eller elittävling med godkänt resultat (60,00%). Grand Prix domarkandidater utses av CDU.

Dispens vid domarrekrytering

Domarkandidat som genom tidigare verksamhet kvalificerat sig för domarverksamhet, (t.ex. tävlingsryttare) kan efter beslut av DR beviljas dispens från ovanstående tjänstgöringstider inom varje domarkategori.

Examination

Samtliga domarkategorier examineras genom ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Dessa bestämmes för varje enskilt examenstillfälle av respektive examinator.

 • Grand Prix-domare examineras av GPU.
 • Intermediaire I-domare examineras av CDU.
 • St Georges-domare examineras av CDU.
 • Medelvår B-domare examineras av resp. RDU.
 • Lätt A-domare examineras av resp. DDU.

Behållande av auktorisation

För att behålla sin auktorisation måste domare ha dömt minst fem tävlingar årligen. Alla kategorier domare skall minst en gång/år deltaga i repetitionskurs/seminarium anordnat av SvRF.

Uppehåll

DR i samråd med respektive domarutbildare, ansvarar för återinsättande av domare efter uppehåll.

 • Vid uppehåll mindre än 2 år krävs: Minst en repetitionskurs. Respektive domarutbildare avgör sedan om personen ska få sin behörighet direkt, eller om ytterligare en repetitionskurs behövs. Respektive domarutbildare avgör även i vilken kategori behörighet ska ges.
 • Vid uppehåll längre än 2 år krävs: Minst en repetitionskurs samt att en enklare examen genomgås. Respektive domarutbildare avgör även i vilken kategori behörighet ska ges.

Berövande av auktorisation

Domare kan av SvRF, om synnerliga skäl härför föreligger, fråntagas sin auktorisation.

Källa: Svenska Ridsportförbundet
Uppdaterad 2014-11-10